Jakie firmy należą do grona prosumentów zgodnie z ustawą o OZE?

W sierpniu bieżącego roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zgodnie z jej nowymi założeniami do grona prosumentów dołączyły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem wdrożonych zmian jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Jak brzmi obecnie definicja prosumenta i kiedy firmy zaliczają się do nowego grona prosumentów? 

Zmiana legislacyjna definicji prosumenta – poszerzenie grona podmiotów

Dokument rządowy poszerza grono prosumentów o kolejne podmioty, które do tej pory nie były objęte należnymi korzyściami z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych. Jeszcze do niedawna definicja prosumenta brzmiała następująco: „przez odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), zwaną dalej „ustawą – Prawo przedsiębiorców”. Aktualnie poszerzono definicję o nowe podmioty i utrzymano brzmienie, iż jako prosumenta z OZE określa się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, który może magazynować lub sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej”.

Na jakiej podstawie przedsiębiorstwo zaliczane jest do grona prosumentów?

Regulacje prawne jasno wskazują, że w przypadku fotowoltaiki obowiązuje definicja prosumenta obejmująca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej skali. Prosumentem w rozumieniu ustawy o OZE jest więc firma mikro, mała lub średnia, która zatrudnia określoną liczbą pracowników, posiada określony obrót roczny netto lub określoną wartość aktywów za ostatni rok obrotowy. W tym przypadku uwzględnia się definicję sektora MŚP, a także zapisy polskich ustaw (np. prawo przedsiębiorców). W przypadku mikroprzedsiębiorstwa mówimy o działalności, w której zatrudnia się mnie niż dziesięciu pracowników, roczny obrót firmy nie przekracza kwoty 2 mln euro lub też całkowity bilans roczny nie jest wyższy niż 2 mln euro. W małych przedsiębiorstwach zatrudnia się poniżej 50 pracowników, roczny obrót z działalności jest nie wyższy niż 10 mln euro lub też całkowity bilans roczny w przedsiębiorstwie nie przekracza kwoty 10 mln euro. Do grona średnich przedsiębiorstw zalicza się firmy, gdzie zatrudnia się poniżej 250 pracowników, roczny dochód nie przekracza 50 mln bądź całkowity bilans roczny jest nie wyższy niż 43 mln euro.

Podsumowanie

Podsumowując, definicja prosumenta w ramach nowelizacji ustawy o OZE poszerza grono o nowe podmioty: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Właściciel firmy może w bardzo prosty sposób ocenić, czy jego działalność wpisuje się w nową definicję. W tym celu konieczne jest dokonanie obliczeń w zakresie liczby zatrudnianych pracowników, obrotów w firmie lub rocznego bilansu. Kliknij hasło: fotowoltaika, aby dowiedzieć się więcej.